Coeli Fastighet I AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 2020

Information
Retrieved on: 
onsdag, mars 31, 2021 - 4:04pm
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande

Stockholm 2021-03-31

Coeli Fastighet I AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 2020
 

Coeli Fastighet I AB (publ) ("Coeli", "Bolaget") avger årsredovisning avseende räkenskapsåret 2020.

 

 

  • Fastighetsbeståndets marknadsvärde per 31 december 2020 uppgick till 499 (463) MSEK. Därtill tillkommer även genom ägd kapitalandel ett fastighetsinnehav med marknadsvärde om 12,55 (13,25) MSEK.
  • Hyresintäkterna uppgick till 34 616 (28 369) TSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick 26 692 (3 833) TSEK, varav 28 954 (1 391) TSEK avser värdeförändringar för fastighetsbeståndet.
  • Resultat per aktie uppgick till 26,09 (3,75) SEK.
  • Nettoandelsvärde, NAV, per P2 aktie uppgick till 284,39 (259,88) SEK.

 

 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

 

Sedan den 31 december 2020 har inga väsentliga händelser inträffat.

 

Kommentar från VD

 

Coeli Fastighet I AB är sedan förvärvet av fastigheten Runö 7:132 i början av 2020 fullinvesterat. I ett särskilt konkurrensutsatt fastighetssegment har vi bearbetat över 600 fastigheter och utvärderat ett 240-tal olika fastighetsförvärv, vilket har resulterat i tio förvärv sedan bolagets start. Vi har byggt upp en fastighetsportfölj där samtliga fastigheter genererar stabila kassaflöden, ligger i fina lägen och har en stark potential för framtida bostadsutveckling.

 

Detaljplaneutvecklingen är på god väg i många av projekten och vi tycker det är väldigt kul att få vara delaktiga i utvecklingen och se nya stadsdelar växa fram. Som en potentiell framtida byggrättsportfölj ser vi en stor framtida värdeutvecklingspotential med låg

konjunkturkänslighet.

 

Utöver vårt sista förvärv i Coeli Fastighet I AB har vi under året genomfört vår första försäljning. I detta fall var en bostadsutveckling inte aktuell inom den tidsram vi ursprungligen bedömt, och därav fattade vi beslut om avyttring. Försäljningen gjordes på en nivå som var 83% över den senaste värderingen. Det var särskilt kul att kunna visa en fin affär med stark värdetillväxt i ett fall då detaljplaneutvecklingen inte gått som vi planerat.

 

Inom fastighetsförvaltningen har Real Value Management tagit över samtliga fastigheter. Real Value Management har tidigare endast förvaltat Mandelblomman 1 i Spånga, där vi är mycket nöjda med deras arbete. Vi ser fram emot ett långsiktigt och framgångsrikt samarbete med vår nya fastighetsförvaltare. Tillsammans har vi under året arbetat med nyuthyrning av vakanser, marknadsanpassing av hyreskontrakt och driftoptimering av portföljen.

 

Covid-19

Den kris som råder till följd av covid-19 påverkar oss alla på ett eller annat sätt. Strategin i Coeli Fastighet I AB som en potentiell framtida byggrättsportfölj grundas i ett långsiktigt behov av bostäder. Bostadsmarknaden är fortsatt stark under krisen och vi ser således att strategin är fortsatt stark under rådande förhållanden.

 

Gällande befintliga hyresgäster har vi likt många andra fastighetsägare fått ansökningar om rabatterad hyra. Vi har täta dialoger med de hyresgäster som hör av sig och söker stöd. Vid varje enskild ansökan har vi gjort en gedigen genomgång och solida bedömningar av

hyresgästens ekonomiska ställning och behov av reducerad hyra.

 

Under pandemins första våg i Sverige gavs rabatter som motsvarade en hyresförlust om 47,6 TSEK, vilket endast motsvarar cirka 0,1% av fondens årliga hyresintäkter. Ett fåtal av våra hyresgäster fick tillfälliga uppskov för hyran under maj och juni 2020. Under den andra vågen av covid-19 har vi hitintills inte infriat någon hyreslättnad för någon hyresgäst. Vi kommer fortsatt bibehålla tät dialog med våra mest drabbade hyresgäster och vi övervakar ständigt pandemins utveckling och potentiella konsekvenser.

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Jakob Pettersson, VD, Coeli Fastighet I AB

Telefon: 072 402 08 62

Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen har lämnats för offentliggörande den 31 mars 2021 klockan 16.30 CEST.             Dokument: Coeli Fastighet I AB (publ) årsredovisning 2020
Dokument: Coeli Fastighet I AB (publ) årsredovisning avseende räkenskapsåret 2020

1180259  31.03.2021 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1180259&application_name=news&site_id=jotup