KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COELI FASTIGHET II AB (publ)

Information
Retrieved on: 
måndag, mars 29, 2021 - 2:05pm
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande

Stockholm 2021-03-29

 

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COELI FASTIGHET II AB (publ)

 

 

Aktieägarna i Coeli Fastighet II AB (publ), 559173-7548, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 april 2021 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 24-26 i Stockholm.

 

ANMÄLAN OCH RÄTT ATT DELTAGA VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 21 april 2021, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 måndagen den 26 april 2021 på adress Coeli Fastighet II AB (publ), Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm, per telefon 08-506 223 00 eller via e-post: info@coeli.se. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.

 

I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighetshandlingar, såsom exempelvis fullmakter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.coeli.se.

 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 21 april 2021, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning för stämman

5. Val av en eller två justeringspersoner

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

8. Beslut

a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

11. Val av styrelseledamöter och suppleanter

12. Val av revisor

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

14. Förtydliganden om kostnader bolaget kan belastas av

15. Avslutande av årsstämma

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

 

Styrelsens förslag till vinstdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att bolagets resultat överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

 

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 9)

Bolagets största aktieägare Coeli Private Equity Management II AB föreslår att årsstämman beslutar om att arvode till styrelsen, för perioden från årsstämman år 2021 till nästkommande årsstämma, ska utgå med 125 000 kronor till styrelsens ordförande samt ett prisbasbelopp till styrelseledamot Jan Nordström. Inget arvode för styrelsearbete föreslås utgå till Mikael Larsson.

 

Arvode till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning.

 

Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter (punkt 10)

Bolagets största aktieägare Coeli Private Equity Management II AB föreslår att årsstämman beslutar om att styrelsen ska bestå av tre (3) styrelseledamöter och att inga styrelsesuppleanter ska utses.

 

Val av styrelseledamöter och suppleanter (punkt 11)

Bolagets största aktieägare Coeli Private Equity Management II AB föreslår att Mikael Larsson, Helena Liljedahl och Jan Nordström omväljs till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Till ordförande för styrelsen föreslås omval av Helena Liljedahl.

 

Val av revisor (punkt 12)

För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslår styrelsen att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till bolagets revisor med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt nedanstående. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör i bolaget.

Riktlinjerna för ersättning till styrelsen och ledande befattningshavare ska gälla till slutet av årsstämman 2022 och innebär att ersättningsfrågor behandlas och beslutas av styrelsen i sin helhet.

 

Ingen fast lön eller rörlig ersättning utgår till ledande befattningshavare i bolaget. Ledande befattningshavare ska kunna erhålla ersättning för arbete för bolagets räkning genom andra bolag i koncernen.

 

Fast lön till styrelsen ska uppgå till högst 125 000 kronor per år per ledamot. Ingen rörlig ersättning utgår till styrelsen. I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå.

 

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

 

 

Förtydliganden om kostnader bolaget kan belastas av (punkt 14)

 

Enligt det prospekt som godkändes av Finansinspektionen den 20 december 2020 och publicerades av bolaget samma dag kan bolaget belastas av transaktionskostnader enligt följande (samtliga uppgifter nedan anges exklusive moms):

 

"Engångsavgifter vid Bolagets fastighetsinvesteringar för att förvärva en fastighet för värdering, juridisk rådgivning, mäklararvode mm. Uppgår till högst 0,60 % av investeringsposten (insatt kapital samt kreditfinansiering)."

 

Bolagets styrelse föreslår att bolagsstämman godkänner följande förtydligande, innebärande att externa mäklararvoden inte inkluderas i den maximala transaktionsavgiften vid avyttringar samt att transaktionsavgifter uppkommer även vid avyttring av fastigheter:

 

Transaktionsavgifter som uppstår vid Bolagets fastighetsinvesteringar och avyttringar uppgår till högst 0,60% av investeringsposten (insatt kapital samt kreditfinansiering) eller försäljningspriset. Detta inkluderar bland annat värdering, juridisk rådgivning och due diligence. Eventuella externa mäklararvoden vid avyttringar tillkommer utöver den maximala kostnaden om 0,60%. Syftet med att använda externa mäklare vid avyttringar är att maximera försäljningspriset. 

 

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Antalet aktier i bolaget är 2 079 900, fördelat på 500 000 preferensaktier P1 och 1 579 900 preferensaktier P2. Preferensaktier P1 berättigar till tio röster vardera och preferensaktier P2 berättigar till en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget är således 6 579 900.

 

RÄTT TILL UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernbolag.

 

HANDLINGAR TILL STÄMMAN

Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer senast från den 8 april 2021 att anslås på bolagets hemsida, www.coeli.se, samt finnas tillgängligt hos bolaget på bolagets kontor med adress Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

________________________

 

Stockholm i mars 2021

Coeli Fastighet II AB (publ)

Styrelsen

 

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Jakob Pettersson, verkställande direktör, Coeli Fastighet II AB

Telefon: 072 402 08 62

Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen har lämnats för offentliggörande den 29 mars 2021 klockan 14:20 CEST.Dokument: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COELI FASTIGHET II AB (publ)

1179314  29.03.2021 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1179314&application_name=news&site_id=jotup