Media and Games Invest: Framgångsrik placering av tap-emission över par på 40 miljoner euro obligatonslån

Information
Retrieved on: 
tisdag, mars 23, 2021 - 4:07pm
Stock Symbol: 
Geotags:  

23 mars 2021

 

Offentliggörande av insiderinformation enligt artikel 17 MAR i förordning (EU) nr 596/2014

 

Media and Games Invest: Framgångsrik placering av tap-emission över par på 40 miljoner euro obligatonslån

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, HELA ELLER I DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYD KOREA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

 

23 mars 2021 - Media and Games Invest plc ("MGI" eller "Bolaget", ISIN: MT0000580101; Kortnamn M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market och Scale Segment Frankfurt Stock Exchange), meddelar att Bolaget framgångsrikt har placerat en påföljande emission på 40 miljoner euro av sitt säkerställda konvertibla obligationslån som är noterat på Nasdaq Stockholm med ISIN SE0015194527 ("obligationerna"). Den påföljande obligationsemissionen mottogs väl och stängdes efter ett kort s.k. book-building process, som organiserades av Pareto Securities AB. Den starkt övertecknades tap-emissionen, utökningen, av obligationslånet tecknades till kurs 100,75 % av par och stängdes. Den påföljande obligationen är säkerställd och löper med tre månaders Euribor (noll golv) plus 5,75 procent.  Efter offentliggörandet den 18 februari 2021 har MGI uvärderat möjliga alternativ för ytterligare kapitaltillskott och finansiering. Baserat på stark efterfrågan från obligationsinvesterare beslutades att genomföra en utökning av MGIs nuvarande obligationslån 2020/2024.

Likviditetstillskottet från obligationsemissionen kommer att användas för att underlätta framtida organisk tillväxt och förvärv. Efter den genomförda påföljande emissionen s.k. tap-emission, kommer det totala uteståendet värdet av obligationslånet att uppgå till 120 miljoner euro och förfallodagen är den 27 november 2024.

 

Ansvariga parter

Denna information är sådan information Media and Games Invest plc är skyldiga att offentliggöra i enlighet med (EU) marknadsmissbruksförordningen 596/2014. Informationen i detta meddelande har offentliggjorts genom de ansvariga personers byrå som anges nedan för publicering vid den tidpunkt som anges av MGIs nyhetsdistributör EQS Newswire vid publiceringen av denna release. De ansvariga personerna nedan kan kontaktas för mer information.

 

Detta är en översättning av den engelska originalformuleringen. Vid avvikelser gäller den engelska versionen som finns tillgänglig via bolagets hemsida mgi.group.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Remco Westermann
Chairman of the Board and CEO
+49 40 411 885206

 

Sören Barz
Head of Investor Relations
+49 170 376 9571
soeren.barz@mgi.group, info@mgi.group
www.mgi.group

 

Jenny Rosberg, ROPA, IR contact Stockholm
+46707472741
Jenny.rosberg@ropa.se

 

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR contact Frankfurt
+49 69 9055 05 51
mgi@edicto.de 

 

Om Media and Games Invest plc

Media and Games Invest plc är ett integrerat digitalt spel- och medieföretag med huvudkontor i Europa och Nordamerika. Bolaget kombinerar organisk tillväxt med värde- och synergiskapande förvärv och visar kontinuerlig, stark och lönsam tillväxt med en CAGR på 45 procent under de senaste sex åren. Förutom stark organisk tillväxt har MGI-koncernen framgångsrikt förvärvat mer än 30 bolag och tillgångar under de senaste sex åren. De förvärvade tillgångarna och bolagen som integreras genom effektivitetshöjande teknologier som molntjänster för att skapa konkurrensfördelar. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm och på Scalesegmentet på Frankfurtbörsen. Bolaget har en säkerställd obligation som är noterad på Nasdaq Stockholm och den öppna marknaden på Frankfurtbörsen och en icke säkerställd obligation som är noterad på den öppna marknaden på Frankfurtbörsen.

 

Bolagets certifierade rådgivare på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB; info@fnca.se, + 46-8-528 00 399.

 

Viktig information

Denna utgåva utgör inte ett erbjudande eller en begäran om att köpa eller teckna värdepapper i MGI i någon jurisdiktion, varken från MGI eller från någon annan.

Denna utgåva utgör inte eller utgör inte en del av ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som det hänvisas till här får inte säljas i USA utan registrering eller undantag från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA frånvarande registrering eller ett tillämpligt undantag från eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i värdepapperslagen. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som nämns häri i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Informationen i detta meddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till Förenta staterna, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika. , Sydkorea, Schweiz eller i någon annan jurisdiktion där ett sådant tillkännagivande, offentliggörande eller distribution av informationen inte överensstämmer med tillämpliga lagar och förordningar eller där sådana åtgärder är föremål för lagliga begränsningar eller kräver ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt tillämplig EU-lagstiftning. Åtgärder som vidtas i strid med denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillämpliga säkerhetslagar och förordningar.

Framåtblickande uttalanden
Denna release innehåller framtidsinriktade uttalanden som återspeglar företagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för bolagets och koncernens framtida verksamhetsresultat, finansiella ställning, likviditet, resultat, framtidsutsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter och de marknader där företaget och koncernen verkar. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och kan identifieras med ord som "tro", "förvänta", "förutse", "tänka", "får", "planera", "uppskatta", "kommer" , "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske", eller i båda fallen deras negativa eller liknande uttryck. De framåtblickande uttalandena i denna utgåva bygger på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Även om företaget anser att de förväntningar som återspeglas i dessa framåtblickande uttalanden är rimliga, kan det inte ge några försäkringar om att de kommer att realiseras eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller utfallet skilja sig väsentligt från de som anges i de framåtblickande uttalandena på grund av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda förhållanden och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i denna utgåva av sådana framåtblickande uttalanden. Företaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtblickande uttalandena i den här utgåvan är fria från fel och läsare av denna utgåva bör inte lägga otillbörligt beroende av de framåtblickande uttalandena i denna utgåva. Informationen, åsikterna och framåtblickande uttalanden som uttryckligen eller underförstått finns här talar endast från dess datum och kan ändras utan föregående meddelande. Varken företaget eller någon annan förbinder sig att granska, uppdatera, bekräfta eller att offentliggöra revideringar av framtidsinriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår i förhållande till innehållet i denna utgåva, såvida det inte krävs enligt lag eller tillämpliga börsregler.

 

Information till distributörer

Endast i syfte att uppfylla kraven för produktstyrning i: (a) EU-direktiv 2014/65 / EU om marknader för finansiella instrument, med ändringar ("MiFID II"); b) Artiklarna 9 och 10 i kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593 som kompletterar MiFID II. och (c) lokala genomförandeåtgärder (tillsammans "MiFID II-kraven för produktstyrning") och ansvarsfrihet för allt ansvar, oavsett om det uppstår i skadestånd, kontrakt eller på annat sätt, som någon "tillverkare" (för MiFID II-produktens ändamål) Krav på styrning) kan annars ha med avseende på detta har aktierna i MGI varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att sådana aktier är: (i) kompatibla med en slutmarknad för investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och kvalificerade motparter, var och en enligt definitionen i MiFID II; och (ii) berättigad till distribution genom alla distributionskanaler som är tillåtna enligt MiFID II ("Target Market Assessment"). Trots målmarknadsbedömningen bör distributörerna notera att: priset på aktierna i MGI kan minska och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering; aktierna i MGI erbjuder ingen garanterad inkomst och inget kapitalskydd; och en investering i aktierna i MGI är endast kompatibel med investerare som inte behöver ett garanterat inkomst- eller kapitalskydd, som (antingen ensamma eller tillsammans med en lämplig finansiell eller annan rådgivare) kan utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investeringar och som har tillräckliga resurser för att kunna bära eventuella förluster som kan uppstå till följd av detta. Bedömningen av målmarknaden påverkar inte kraven på avtalsenliga, lagliga eller reglerande försäljningsrestriktioner i förhållande till den riktade aktieemissionen.

För att undvika tvivel utgör målmarknadsbedömningen inte: (a) en bedömning av lämplighet eller lämplighet för MiFID II; eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, eller köpa, eller vidta någon annan åtgärd med avseende på aktierna i MGI.

 


1177716  23.03.2021 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1177716&application_name=news&site_id=jotup