Media and Games Invest: Meddelande mandat för utökning (tap-emission) obligationslån

Information
Retrieved on: 
måndag, mars 22, 2021 - 7:01am
Stock Symbol: 
Geotags: Måndag, Mars 22, 2021

Offentliggörande av insiderinformation enligt artikel 17 MAR i förordning (EU) nr 596/2014

 

Media and Games Invest: Meddelande mandat för utökning (tap-emission) obligationslån

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, HELA ELLER I DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYD KOREA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

 

22 mars 2021 - Media and Games Invest plc ("MGI" eller "Bolaget", ISIN: MT0000580101; Kortnamn M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market och Scale Segment Frankfurt Stock Exchange), har lämnat uppdrag till Pareto Securities AB  att arrangera ett antal möten med obligationsinvesterare som börjar idag 22 mars. Detta mandat följer offentliggörandet den 18 februari 2021 om att utvärdera möjligheter till ytterligare kapitalanskaffning och finansieringsalternativ. Baserat på indikativ stark efterfrågan från obligationsinvesterare beslutades att fokusera på en utökning av MGIs utstående obligationslån 2020/2024. Beroende på marknadsförhållanden kan en påföljande emission på upp till 40 miljoner euro göras inom ramen för obligationslånet som emitterades i november 2020 (ISIN: SE0015194527, "Obligationerna"). Tillskottet från en sådan obligationsemission kommer att användas för att finansiera fortsatt tillväxt för MGI.

 

Ansvariga parter

Denna information är sådan information Media and Games Invest plc är skyldiga att offentliggöra i enlighet med (EU) marknadsmissbruksförordningen 596/2014. Informationen i detta meddelande har offentliggjorts genom de ansvariga personers byrå som anges nedan för publicering vid den tidpunkt som anges av MGIs nyhetsdistributör EQS Newswire vid publiceringen av denna release. De ansvariga personerna nedan kan kontaktas för mer information.

 

Detta är en översättning av den engelska originalformuleringen. Vid avvikelser gäller den engelska versionen som finns tillgänglig via bolagets hemsida mgi.group.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Remco Westermann

Styrelseordförande och VD

+49 40 411 885206

 

Sören Barz

Chef Investor Relations

+49 170 376 9571

soeren.barz@mgi.group, info@mgi.group

www.mgi.group

 

Jenny Rosberg, ROPA, IR Stockholm
+46707472741
Jenny.rosberg@ropa.se

 

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR contact Frankfurt
+49 69 9055 05 51
mgi@edicto.de

 

Om Media and Games Invest plc

 

Media and Games Invest plc är ett digitalt integrerat spel- och medieföretag med huvudkontor i Europa och Nordamerika. Företaget kombinerar organisk tillväxt med värdeskapande, synergetiska förvärv och visar kontinuerlig, stark och lönsam tillväxt med en försäljnings-CAGR på 45% under de senaste 6 åren. Förutom stark organisk tillväxt har MGI-koncernen framgångsrikt förvärvat mer än 30 företag och tillgångar under de senaste 6 åren. De förvärvade tillgångarna och företagen kommer att integreras och bland annat kommer molntekniken att användas aktivt för att uppnå effektivitetsvinster och konkurrensfördelar. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm och på Scalesegmentet på Frankfurtbörsen. Företaget har en säkerställd obligation som är noterad på Nasdaq Stockholm och den öppna marknaden på Frankfurtbörsen och en osäker obligation som är noterad på den öppna marknaden på Frankfurtbörsen.

 

Bolagets certifierade rådgivare på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB; info@fnca.se, + 46-8-528 00 399.

 

 

Viktig information

Denna utgåva utgör inte ett erbjudande eller en uppmaning till något erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i MGI i någon jurisdiktion, varken från MGI eller från någon annan.

Denna utgåva utgör inte en del av ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som det hänvisas till här får inte säljas i USA utan registrering eller undantag från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas inom USA frånvarande registrering eller ett tillämpligt undantag från eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i värdepapperslagen. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som det hänvisas till i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Informationen i denna version får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till Förenta staterna, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika. , Sydkorea, Schweiz eller i någon annan jurisdiktion där sådant tillkännagivande, offentliggörande eller distribution av informationen inte överensstämmer med tillämpliga lagar och förordningar eller där sådana åtgärder är föremål för lagliga begränsningar eller kräver ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt tillämplig EU-lagstiftning. Åtgärder som vidtas i strid med denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillämpliga säkerhetslagar och förordningar.

 

Framåtblickande uttalanden

Denna release innehåller framåtblickande uttalanden som återspeglar företagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för bolagets och koncernens framtida verksamhetsresultat, finansiella ställning, likviditet, resultat, framtidsutsikter, förväntade tillväxt, strategier och möjligheter och de marknader där företaget och koncernen verkar. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och kan identifieras med ord som "tro", "förvänta", "förutse", "tänka", "får", "planera", "uppskatta", "kommer" , "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske", eller i båda fallen deras negativa eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i denna utgåva bygger på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Även om företaget anser att de förväntningar som återspeglas i dessa framåtblickande uttalanden är rimliga, kan det inte ge några försäkringar om att de kommer att realiseras eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan det faktiska resultatet eller resultatet skilja sig väsentligt från de som anges i de framåtblickande uttalandena på grund av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda förhållanden och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i denna utgåva av sådana framtidsutsikter. Företaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtblickande uttalandena i den här utgåvan är fria från fel och läsare av denna utgåva bör inte lägga otillbörligt beroende av de framåtblickande uttalandena i denna utgåva. Informationen, åsikterna och framåtblickande uttalanden som uttryckligen eller underförstått finns här talar endast från dess datum och kan ändras utan föregående meddelande. Varken företaget eller någon annan åtar sig att granska, uppdatera, bekräfta eller att offentliggöra revideringar av framtidsutsikter för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår i förhållande till innehållet i denna utgåva, såvida det inte krävs enligt lag eller tillämpliga börsregler.

 

Information till distributörer

Endast i syfte att uppfylla kraven för produktstyrning i: (a) EU-direktiv 2014/65 / EU om marknader för finansiella instrument, med ändringar ("MiFID II"); b) Artiklarna 9 och 10 i kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593 som kompletterar MiFID II. och (c) lokala genomförandeåtgärder (tillsammans "MiFID II-kraven för produktstyrning") och ansvarsfrihet för allt ansvar, oavsett om det uppstår i skadestånd, kontrakt eller på annat sätt, som någon "tillverkare" (för MiFID II-produktens ändamål) Krav på styrning) kan annars ha med avseende på detta har aktierna i MGI varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att sådana aktier är: (i) kompatibla med en slutmarknad för investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och kvalificerade motparter, var och en enligt definitionen i MiFID II; och (ii) berättigad till distribution genom alla distributionskanaler som är tillåtna enligt MiFID II ("Target Market Assessment"). Trots målmarknadsbedömningen bör distributörerna notera att: priset på aktierna i MGI kan minska och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering; aktierna i MGI erbjuder ingen garanterad inkomst och inget kapitalskydd; och en investering i aktierna i MGI är endast kompatibel med investerare som inte behöver ett garanterat inkomst- eller kapitalskydd, som (antingen ensamma eller tillsammans med en lämplig finansiell eller annan rådgivare) kan utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investeringar och som har tillräckliga resurser för att kunna bära eventuella förluster som kan uppstå till följd av detta. Bedömningen av målmarknaden påverkar inte kraven på avtalsenliga, lagliga eller reglerande försäljningsrestriktioner i förhållande till den riktade aktieemissionen.

För att undvika tvivel utgör målmarknadsbedömningen inte: (a) en bedömning av lämplighet eller lämplighet för MiFID II; eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, eller köpa, eller vidta någon annan åtgärd med avseende på aktierna i MGI.

 

 

 

 


1177133  22.03.2021 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1177133&application_name=news&site_id=jotup