Kallelse till årsstämma i CNI Nordic 5 AB (publ)

Information
Retrieved on: 
fredag, mars 19, 2021 - 4:02pm
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande

Stockholm 2021-03-19

Kallelse till årsstämma i CNI Nordic 5 AB (publ)

 

Aktieägarna i CNI Nordic 5 AB (publ), 559145-1801, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 april 2021 kl. 09.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 24-26 i Stockholm.

 

ANMÄLAN OCH RÄTT ATT DELTAGA VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 14 april 2021, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 måndagen den 19 april 2021 på adress CNI Nordic 5 AB (publ), Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm, per telefon 08-545 916 40 eller via e-post: info@coeli.se. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.

I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighets­handlingar, såsom exempelvis full­makter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.coelipe.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 14 april 2021, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning för stämman
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut a) om fastställande av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
 11. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 12. Val av revisor
 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 14. Avslutande av årsstämma

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att bolagets resultat överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

 

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 9)

Bolagets största aktieägare Coeli Private Equity Management II AB föreslår att årsstämman beslutar om att arvode till styrelsen enbart ska utgå med 35 000 kronor till styrelsens ordförande.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning.

 

Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter (punkt 10)

Bolagets största aktieägare Coeli Private Equity Management II AB föreslår att styrelsen ska bestå av tre (3) styrelseledamöter och att inga styrelsesuppleanter ska utses.

 

Val av styrelseledamöter och suppleanter (punkt 11)

Bolagets största aktieägare Coeli Private Equity Management II AB föreslår att Johan Winnerblad, Erik Ejerhed och Lukas Lindkvist omväljs till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Johan Winnerblad.

 

Val av revisor (punkt 12)

För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslår styrelsen att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till bolagets revisor med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

 

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för

ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt nedanstående. Med ledande

befattningshavare avses verkställande direktör i bolaget. Riktlinjerna för ersättning till styrelsen och ledande befattningshavare ska gälla till slutet av årsstämman 2022 och innebär att ersättningsfrågor behandlas och beslutas av styrelsen i sin

helhet.

 

Ingen fast lön eller rörlig ersättning utgår till ledande befattningshavare i bolaget. Ledande

befattningshavare ska kunna erhålla ersättning för arbete för bolagets räkning genom andra

bolag i koncernen.

 

Fast lön till styrelsen ska uppgå till högst 100 000 kronor per år per ledamot. Ingen rörlig

ersättning utgår till styrelsen. I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid

sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna

utgå.

 

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt

fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Antalet aktier och röster

Antalet aktier i bolaget är 1 114 452, fördelat på 500 000 preferensaktier P1 och 614 452 preferensaktier P2. Preferensaktier P1 berättigar till tio röster vardera och preferensaktier P2 berättigar till en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget är således 5 614 452.

 

RÄTT TILL UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upp­lysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernbolag.

 

HANDLINGAR TILL STÄMMAN

Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer senast från den 1 april 2021 att anslås på bolagets hemsida, www.coelipe.se, samt finnas tillgängligt hos bolaget på bolagets kontor med adress Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

________________________

 

Stockholm i mars 2021

CNI Nordic 5 AB (publ)

Styrelsen

 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, CNI Nordic 5 AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen har lämnats för offentliggörande den 19 mars 2021 klockan 16:45 CET.

 Dokument: Kallelse till årsstämma i CNI Nordic 5 AB

1177056  19.03.2021 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1177056&application_name=news&site_id=jotup