Coeli Private Equity 2016 AB (publ) - bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2020  

Information
Retrieved on: 
fredag, februari 26, 2021 - 9:01am
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande

Stockholm 2021-02-26

Coeli Private Equity 2016 AB (publ) - bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2020
 

Coeli Private Equity 2016 AB (publ), org. nr. 559031-9249 ("Bolaget"), avger boksluts-kommuniké avseende räkenskapsåret 2020.

 

Helåret 2020

  • Rörelseresultatet uppgick till -176 (-1 190) TSEK under perioden. Av Bolagets kostnader utgör förvaltningsavgifterna -457 (-460) TSEK. Resultat från finansiella placeringar uppgick till 1 035 (215) TSEK, varav 857 (-68) TSEK avser värdeförändringar på finansiella anläggningstillgångar och 177 (282) TSEK resultat från kortfristiga placeringar.
  • Resultat efter skatt uppgick till 2 (-908) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 0,01 (-4,34) SEK
  • Substansvärdet uppgick till 217,15 SEK/aktie (220,01 SEK/aktie)
  • Nettokassan uppgick till 14 368 (19 455) TSEK vid periodens utgång.
  • Föreslagen utdelning om 665 TSEK till innehavare av preferensaktier P1.

 

 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

En extra bolagsstämma har den 3 februari 2021 utsett Erik Bäckström samt Jerker Sundström till nya styrelseledamöter i Bolaget samtidigt som Mikael Larsson och Johan Winnerblad har avslutat sina uppdrag. Styrelsen består sedan den 3 februari 2021 av Lukas Lindkvist (ordförande), Erik Bäckström samt Jerker Sundström.

 

 

Kommentarer från VD

Året 2020 var ett speciellt år som inte kommer att lämna någon person oberörd. Årets händelser kommer att diskuteras och vridas och vändas på och bli ett helt eget kapitel i den mänskliga utvecklingen och i framtidens historieböcker. Det som skett var ingenting som kunde förutspås när året inleddes, att alla våras beteenden drastiskt skulle förändras och tvinga oss till nya förhållningssätt i det dagliga livet. Pandemin som brutit ut är i skrivandes stund på inga sätt över men hoppet är nu större att vi inom en rimligt snar framtid ska kunna återgå till en vardag som mer liknar hur det såg ut innan pandemin.

 

Vår investeringsfilosofi är att ha fokus mot den nordiska private equity-marknaden, vilket innebär att alla våra investeringar har en stark koppling till Norden, även om exponeringen absolut är global när det kommer till de marknader som portföljbolagen tillhandahåller tjänster och produkter till. Med våra nordiska investeringsfokus når vi en bred investeringssektor av fina onoterade bolag med god tillväxtpotential. Norden är ett område som ses ha goda och välskötta ekonomier och har ett gott rykte när det kommer till struktur, ordning, och transparens. Detta avspeglar sig även när det kommer till investeringar på private equity-marknaden i Norden.

 

Under det gånga året har det första portföljbolaget i våra underliggande fonder avyttrats, när Intera III gjorde en exit i PHM Group, ett finskt bolag inom fastighetsservice och tjänster. Private equity-teamet bakom Intera har byggt upp bolaget under en relativ snabb period vilket även ledde till att man återinvesterade en del i PHM för att fortsätta följa resan vidare mot att bli en stor aktör på den nordiska marknaden.

 

Pandemin har påverkat oss alla och absolut även våra investeringar. Det finns några marknader och branscher som har drabbats hårdare än andra, framför allt hotell- och restaurangbranschen där det för vissa verksamheter varit omöjligt att bibehålla omsättningen. Vi såg under årets första kvartal nedvärderingar av våra portföljbolag, på grund av den stora osäkerheten. Likt de flesta andra marknader har det sedan dess skett en återhämtning under resten av året och portföljen har en sidledes utveckling med ett substansvärde om 217,14 kr vilket är -1,5% under året.

 

Portföljen är relativt liten och består vid årsskiftet av totalt 13 portföljbolag. Efter årsskiftet har båda våra private equity-fonder, Litorina V och Intera III, gjort ytterligare en portföljbolagsinvestering var. Vi kan nu addera företagen Nordic Surface Group, där Litorina har som mål att bygga en större aktör inom måleri och ytskiktsrenovering. Samt Interas nya innehav Galena Pharma, en tillverkare och utvecklare av medicintekniska produkter samt kosttillskott.

 

Det finns fortfarande kapital och plats för några portföljbolag till, men fokusområdena har under det annorlunda året 2020 helt varit på att se till att befintliga portföljbolag agerar, är fortsatt verksamma och förberedda när förutsättningarna framöver ändras. Vi har sett en stor styrka i att ha aktiva ägare, då snabba beslut och flexibilitet varit nyckelord under pandemin.

 

Vi ser fram emot att fortsätta vår förvaltning och att arbeta för att fortsätta skapa god avkastning och värde till våra aktieägare. Det är kanske lite klyschigt att säga men jag tycker att det passar bra; nytt år, nya möjligheter.

 

Som alltid så är ni välkomna att kontakta undertecknad om ni har frågor eller funderingar kring bolaget och förvaltningen. Mer information finner ni även

på hemsidan www.coelipe.se

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity 2016 AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Private Equity 2016 AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 26 februari 2021 klockan 09:30 UTC.

 Dokument: Coeli Private Equity 2016 AB (publ) - bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2020  

1171407  26.02.2021 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1171407&application_name=news&site_id=jotup