CNI Nordic 5 AB - Bokslutskommuniké 2020

Information
Retrieved on: 
fredag, februari 26, 2021 - 9:01am
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande

Stockholm 2021-02-26

CNI Nordic 5 AB - Bokslutskommuniké 2020

 

CNI Nordic 5 AB (publ), org. nr. 559145-1801 ("Bolaget"), avger bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2020.

Resultat, helår 2020

  • Rörelseresultatet uppgick till 1 334 (5 334) TSEK under perioden. Av bolagets kostnader utgör förvaltningsavgifterna -5 698 (-5 407) TSEK. Resultat från finansiella placeringar uppgick till 7 896 (13 125) TSEK, varav 7 896 (12 254) TSEK avser värdeförändringar på finansiella anläggningstillgångar och 0 (871) TSEK resultat från kortfristiga placeringar.
  • Resultat efter skatt uppgick till 2 214 (6 464) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 3,60 (10,52) SEK
  • Substansvärdet uppgick till 407,65 (433,05) SEK/aktie
  • Nettokassan uppgick till 15 964 (43 359) TSEK

 

 

Händelser efter periodens slut

 

Sedan den 31 december 2020 har inga väsentliga händelser för Bolaget inträffat.

 

Kommentarer från VD

Året 2020 var ett speciellt år som inte kommer att lämna någon person oberörd. Årets händelser kommer att diskuteras och vridas och vändas på och bli ett helt eget kapitel i den mänskliga utvecklingen och i framtidens historieböcker. Det som skett var ingenting som kunde förutspås när året inleddes, att alla våras beteenden drastiskt skulle förändras och tvinga oss till nya förhållningssätt i det dagliga livet. Pandemin som brutit ut är i skrivandes stund på inga sätt över men hoppet är nu större att vi inom en rimligt snar framtid ska kunna återgå till en vardag som mer liknar hur det såg ut innan pandemin.

 

Vi har en portfölj som har en inriktning mot tech och digitalisering vilket ligger helt rätt i tiden. Det finns personer som menar att de framsteg vi gjort under pandemin annars skulle tagit tio år att göra. Detta påstående kanske möjligen är lite att ta i men världen har helt klart tvingats till att agera på ett sätt och i en takt som den annars inte hade gjort.

 

Vår portfölj har generellt gynnats av de digitala trenderna på marknaden och har under året fortsatt sina tillväxtresor. En del kapitalresningar har skett under året vilket inte är ovanligt utan bolagen är i sådana stadier att det behövs kapital för ökad aktivitet och utveckling. Inget av våra portföljbolag har behövt ytterligare kapitaltillskott som en följd av den rådande pandemin.

 

Innehavet i företaget Scrive, som förenklar elektronisk signering av dokument, avyttrades i mitten av året och föranledde att en utdelning om 29 SEK per aktie beslutades och utfördes under juli månad. Vi gör ett positivt resultat om 2,2 miljoner SEK och substansvärdet har under året utvecklats med +0,83 %, inklusive den utdelning som gjorts.

 

Fokus för våra förvaltare kommer att vara att fortsätta vara med och driva utvecklingen och tillväxten i målbolagen och närma sig ytterligare försäljningar i portföljen.

 

Vi ser fram emot att fortsätta vår förvaltning och att arbeta för att fortsätta skapa god avkastning och värde till våra aktieägare. Det är kanske lite klyschigt att säga men jag tycker att det passar bra; nytt år, nya möjligheter.

 

Som alltid så är ni välkomna att kontakta undertecknad om ni har frågor eller funderingar kring bolaget och förvaltningen. Mer information finner ni även

på vår hemsida https://coeli.se/vara-fonder/private-equity-fonder/cni-nordic-5/

 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, CNI Nordic 5 AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen är sådan som CNI Nordic 5 AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 26 februari 2021 klockan 09:30 CET.

 Dokument: CNI Nordic 5 AB - Bokslutskommuniké 2020

1171404  26.02.2021 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1171404&application_name=news&site_id=jotup