Coeli Fastighet I AB (publ) - Bokslutskommuniké 2020

Information
Retrieved on: 
fredag, februari 26, 2021 - 8:02am
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande

Stockholm 2021-02-26

Coeli Fastighet I AB (publ) - Bokslutskommuniké 2020
 

Coeli Fastighet I AB (publ), org. nr. 559086-4392 ("Bolaget"), avger bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2020.

Helåret 2020, koncernen

 

  • Hyresintäkterna ökade med 22 % till 34 616 (28 369) TSEK.
  • Rörelseresultatet ökade med 230 % till 46 603 (14 127) TSEK.
  • Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med 28 954 (1 391) TSEK. Av den totala omvärderingen avser 12 476 TSEK realiserad värdeförändring.
  • Resultat efter skatt ökade med 596% till 26 692 (3 833) TSEK.
  • Resultat per preferensaktier P2 uppgick till 26,09 (3,75) kr.
  • Nettoandelsvärde, NAV, per P2-aktie ökade till 284,39 (259,88) SEK.
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 499 (463) MSEK. Därtill tillkommer även, genom ägd kapitalandel, ett fastighetsinnehav med marknadsvärde om 12,55 (13,25) MSEK.
  • Nettoskulden uppgick till -202 069 (-199 234) TSEK.
  • Föreslagen utdelning om 1,7 MSEK till bolagets preferensaktier P1.

 

Väsentliga händelser efter periodens slut

 

Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.

 

 

Kommentar från VD

 

Coeli Fastighet I AB är sedan förvärvet av fastigheten Runö 7:132 i början av 2020 fullinvesterat. I ett särskilt konkurrensutsatt fastighetssegment har vi bearbetat över 600 fastigheter och utvärderat ett 240-tal olika fastighetsförvärv, vilket har resulterat i tio förvärv sedan bolagets start. Vi har byggt upp en fastighetsportfölj där samtliga fastigheter genererar stabila kassaflöden, ligger i fina lägen och har en stark potential för framtida bostadsutveckling.

 

Detaljplaneutvecklingen är på god väg i många av projekten och vi tycker det är väldigt kul att få vara delaktiga i utvecklingen och se nya stadsdelar växa fram. Som en potentiell framtida byggrättsportfölj ser vi en stor framtida värdeutvecklingspotential med låg

konjunkturkänslighet.

 

Utöver vårt sista förvärv i Coeli Fastighet I AB har vi under året genomfört vår första försäljning. I detta fall var en bostadsutveckling inte aktuell inom den tidsram vi ursprungligen bedömt, och därav fattade vi beslut om avyttring. Försäljningen gjordes på en nivå som var 83% över den senaste värderingen. Det var särskilt kul att kunna visa en fin affär med stark värdetillväxt i ett fall då detaljplaneutvecklingen inte gått som vi planerat.

 

Inom fastighetsförvaltningen har Real Value Management tagit över samtliga fastigheter. Real Value Management har tidigare endast förvaltat Mandelblomman 1 i Spånga, där vi är mycket nöjda med deras arbete. Vi ser fram emot ett långsiktigt och framgångsrikt samarbete med vår nya fastighetsförvaltare. Tillsammans har vi under året arbetat med nyuthyrning av vakanser, marknadsanpassing av hyreskontrakt och driftoptimering av portföljen.

 

Covid-19

Den kris som råder till följd av covid-19 påverkar oss alla på ett eller annat sätt. Strategin i Coeli Fastighet I AB som en potentiell framtida byggrättsportfölj grundas i ett långsiktigt behov av bostäder. Bostadsmarknaden är fortsatt stark under krisen och vi ser således att strategin är fortsatt stark under rådande förhållanden.

 

Gällande befintliga hyresgäster har vi likt många andra fastighetsägare fått ansökningar om rabatterad hyra. Vi har täta dialoger med de hyresgäster som hör av sig och söker stöd. Vid varje enskild ansökan har vi gjort en gedigen genomgång och solida bedömningar av

hyresgästens ekonomiska ställning och behov av reducerad hyra.

 

Under pandemins första våg i Sverige gavs rabatter som motsvarade en hyresförlust om 47,6 TSEK, vilket endast motsvarar cirka 0,1% av fondens årliga hyresintäkter. Ett fåtal av våra hyresgäster fick tillfälliga uppskov för hyran under maj och juni 2020. Under den andra vågen av covid-19 har vi hitintills inte infriat någon hyreslättnad för någon hyresgäst. Vi kommer fortsatt bibehålla tät dialog med våra mest drabbade hyresgäster och vi övervakar ständigt pandemins utveckling och potentiella konsekvenser.

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Jakob Pettersson, VD, Coeli Fastighet I AB

Telefon: 072 402 08 62

Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Fastighet I AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 26 februari 2021 klockan 08:30 CET.             Dokument: Coeli Fastighet I AB (publ) - Bokslutskommuniké 2020

1171385  26.02.2021 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1171385&application_name=news&site_id=jotup