Media and Games Invest överträffar avsevärt intäkts- och EBITDA-mål för fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2020, meddelar preliminär finansiell utveckling.

Information
Retrieved on: 
torsdag, februari 18, 2021 - 9:01am
Stock Symbol: 
Geotags: DETTA MEDDELANDE ÄR EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.

Utlämnande av insiderinformation enligt artikel 17 MAR i förordning (EU) nr 596/2014

 

Media and Games Invest överträffar avsevärt intäkts- och EBITDA-mål för fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2020, meddelar preliminär finansiell utveckling.

 

18 februari, 2021 - Media and Games Invest plc ("MGI" eller "Bolaget", ISIN: MT0000580101; Kortnamn: M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market och Scale Segment Frankfurt Stock Exchange), accelererade sin tillväx under fjärde kvartalet 2020 och överträffade sina finansiella mål om 125-135 miljoner euro i nettoomsättning och 23-26 miljoner euro i EBITDA-resultat för helåret 2020. De finansiella målen höjdes senast i november 2020. Preliminära intäkter uppgår till 140,2 miljoner euro och just. EBITDA-resultat uppgår till 29,1 miljoner euro för helåret. Med hjälp av ett utmärkt fjärde kvartal 2020 ligger MGIs utfall långt över den övre gränsen av det redan justerade målintervallet, för omsättningen 5,2 miljoner euro och när det gäller justerat EBITDA-resultat 3,1 miljoner euro. Baserat på genomsnittet av ursprunglig Guidance för 2020 (intäkter: 115-125 miljoner euro; EBITDA: 20-23 miljoner euro) överträffade MGI sitt intäktsmål med 16,8 procent och EBITDA-målet med 35,3 procent. Jämfört med hela räkenskapsåret 2019 ökade intäkterna med 67% och adj. EBITDA ökade med 61%. Mot bakgrund av den starka operationella utvecklingen har MGI uppdragit åt Carnegie, Jefferies, Swedbank i samarbete med Kepler Cheuvreux och Pareto att utvärdera möjligheterna för ytterligare kapitalanskaffning och finansiering för att stödja fortsatt snabb organisk och icke organisk tillväxt.

 

Ett utmärkt fjärde kvartal 2020: Intäkterna ökade med 73 procent och EBITDA ökade med 74 procent

Baserat på preliminära siffror ökade intäkterna med 73 procent till 48,7 miljoner euro under kvartal 4 2020 (Kv4 2019: 28,2 miljoner EUR) och justerad EBITDA1 ökade med 74 procent till EUR 10,1 miljoner (Kv4 2019: 5,8 miljoner euro). Den totala omsättningen och EBITDA-tillväxten beror på den ständigt ökande organiska tillväxten inom media- och spelsegmenten och förstärks av den förvärvsdrivna tillväxten.

 

För räkenskapsåret som slutade den 31 december 2020 uppgick intäkterna och justerad EBITDA2 till 140,2 miljoner euro respektive 29,1 miljoner euro. Inklusive pro-forma-EBITDA från KingsIsle för 2020 skulle den justerade pro-forma-EBITDA uppgå till 46,0 miljoner euro.

 

Räntebärande nettoskuld3 uppgick till 61,6 miljoner euro vilket resulterade i en nettoskuldsättningsgrad4 på 2,1 per 31 december 2020 (34,9 miljoner euro per 31 december 20019). Nettoräntebärande skulder justerat för kapitalökningen med Oaktree och köpeskillingen för KingsIsle och LKQD-förvärvet januari 2021 uppgick till 91,6 miljoner euro, vilket leder till en nettoskuldsättningsgrad på 2,0 mot den justerade proforma-EBITDA på 46,0 miljoner euro.

 

 

Utvalda nyckeltal, MGI Group

mEUR

MGI Group
Kv4 2020

MGI Group
Kv4 2019

MGI Group
Helår 2020

 

MGI Group
Helår 2019

Nettoomsättning

48,7

28,2

140,2

 

83,9

Tillväxt

73%

-

67%

 

-

Just. EBITDA

10,1

5,8

29,1

 

18,1

Just. EBITDA-marginal

21%

21%

21%

 

22%

EBITDA

9,0

4,1

26,5

 

15,5

EBITDA-marginal

19%

14%

19%

 

19%

 

 

 

 

 

 

 

In mEUR

Helår 2020 (A)

Konsensus

Utfall vs Konsensus

Helår 2020 Guidance

Utfall vs uppdaterad FY'20-vägledning

Tidigare Guidance

Utfall vs FY'20 inledande vägledning

Umsatz

140,2

131,9

+8,3

+6%

125-135

+10.2

+8%

115-125

+20.2

+17%

Adj. EBITDA

29,1

24,9

+4,2

+17%

23-26

+4.6

+19%

20-23

+7.6

+35%

 

 

All finansiell information är preliminär och inte granskad och reviderad. MGI planerar att publicera sin oreviderade bokslutskommuniké den 25 februari 2021.

 

Noter - Alla nyckeltal definieras enligt MGI: s senaste finansiella rapport (Q3 2020)
Not (1) EBITDA: Resultat före räntor, skatter, avskrivningar och avskrivningar.

Not (2) Justerad EBITDA: Rapporterad EBITDA exklusive engångskostnader

Not (3) Räntebärande nettoskuld:  Räntebärande finansiell skuldsättning exklusive aktieägares och närstående lån minus likvida medel

Anmärkning (4) Nettoskuldsättningsgrad: Räntebärande nettodel dividerat med justerad EBITDA de senaste 12 månaderna exklusive aktieägar- och närstående lån

 

Ansvariga parter

Denna information är sådan information Media and Games Invest plc är skyldiga att offentliggöra i enlighet med (EU) marknadsmissbruksförordningen 596/2014. Informationen i detta meddelande har offentliggjorts genom de ansvariga personers byrå som anges nedan för publicering vid den tidpunkt som anges av MGIs nyhetsdistributör EQS Newswire vid publiceringen av denna release. De ansvariga personerna nedan kan kontaktas för mer information.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Remco Westermann

Styrelseordförande och VD

+49 40 411 885206

 

Sören Barz

Chef Investor Relations

+49 170 376 9571

soeren.barz@mgi.group, info@mgi.group

www.mgi.group

 

Jenny Rosberg, ROPA, IR-kontakt Stockholm

Telefon: +46707472741

Mail: Jenny.rosberg@ropa.se

 

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR-kontakt Frankfurt

Telefon: +49 69 9055 05 51

Mail: mgi@edicto.de

 

Om Media and Games Invest plc

 

Media and Games Invest plc är ett snabbväxande och lönsamt bolag inom digitala spel med en starkt stödjande medieaffär och huvudsaklig operativ närvaro i EMEA och Nordamerika. Bolaget kombinerar en organisk tillväxtstrategi med värdedrivande förvärv för att leverera en stark och hållbar vinsttillväxt. Sedan 2014 har MGI Group framgångsrikt förvärvat över 30 bolag och tillgångar som har integrerats med plattformen genom användande av effektivitetshöjande teknologier som exempelvis molnet. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm och i Scalesegmentet på Frankfurtsbörsen. Bolaget har också en obligation noterad på Nasdaq Stockholm och på Frankfurt Stock Exchange Open Market. Bolagets aktie handlas med kortnamn M8G.

 

Bolagets certifierade rådgivare på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB; info@fnca.se, + 46-8-528 00 399.

 

Detta är en översättning av den engelska originalformuleringen. Vid avvikelser gäller den engelska versionen som finns tillgänglig via bolagets hemsida mgi.group.

 

Viktig information

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i MGI i någon jurisdiktion, varken från MGI eller från någon annan.

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ('Securities Act') och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

 

Framåtriktade uttalanden

 

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som 'anser', 'förväntar', 'förutser', 'avser', 'uppskattar', 'kommer', 'kan', 'förutsätter', 'bör' 'skulle kunna' och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller tillämplig regler för handelsplatsen.

 

Information till distributörer

 

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ('MiFID II'); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans 'Produktstyrningskraven i MiFID II') samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon 'tillverkare' (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ('Målmarknadsbedömningen'). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på MGI aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att MGI aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i MGI aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Nyemissionen.

 

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende MGI aktier.

 

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende MGI aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler. 

 

 

 

 


1169249  18.02.2021 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1169249&application_name=news&site_id=jotup