Kallelse till extra bolagsstämma i Coeli Private Equity 2016 AB (publ)

Information
Retrieved on: 
onsdag, januari 20, 2021 - 2:06pm
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande

Stockholm 2021-01-20

Kallelse till extra bolagsstämma i Coeli Private Equity 2016 AB (publ)

 

Aktieägarna i Coeli Private Equity 2016 AB (publ), 559031-9249, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 3 februari 2021 kl. 09:00 i bolagets lokaler på Sveavägen 24-26 i Stockholm.

ANMÄLAN OCH RÄTT ATT DELTAGA VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 26 januari 2021, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 onsdagen den 27 januari 2021 under adress Coeli Private Equity 2016 AB (publ), Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm, eller per telefon 08-545 916 40, per telefax 08-545 916 41 eller via e-post: info@coeli.se. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.

I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighets­handlingar, såsom exempelvis full­makter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.coelipe.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, dels anmäla sig till stämman, dels tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden (så kallad rösträttsregistrering) så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den 26 januari 2021. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör meddela sin önskan härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 28 januari 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning för stämman
  5. Val av en eller två justeringspersoner
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om val av nya styrelseledamöter
  8. Avslutande av bolagsstämma

 

 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av nya styrelseledamöter (punkt 7)

Bolagets största aktieägare Coeli Private Equity Management II AB föreslår att bolagsstämman beslutar att välja Jerker Sundström och Erik Bäckström till nya styrelseledamöter i bolaget för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Till ordförande för styrelsen föreslås Lukas Lindkvist.

Styrelsens ordförande Johan Winnerblad och styrelseledamoten Mikael Larsson kommer att avgå som styrelseledamöter om bolagsstämman beslutar att välja Jerker Sundström och Erik Bäckström till nya styrelseledamöter.

Om bolagsstämman beslutar i enlighet med de framlagda förslagen kommer styrelsen att bestå av tre ledamöter Lukas Lindkvist (ordförande), Jerker Sundström och Erik Bäckström utan suppleanter.

 

Den föreslagna förändringen av styrelsens sammansättning har skett i samråd med bolagets styrelse och det är styrelsens uppfattning att de föreslagna ledamöterna har relevant kompetens för uppdraget. Styrelsen och bolagets största aktieägare Coeli Private Equity Management II AB bedömer även att de föreslagna valen av Jerker Sundström och Erik Bäckström till ordinarie styrelseledamöter innebär ett värdefullt tillskott i styrelsen, i synnerhet beträffande deras kompetens och erfarenhet från noterade bolag, private equity-ägda bolag samt olika bolag i den finansiella sektorn. Såväl Jerker Sundström som Erik Bäckström är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

 

Jerker Sundström

Född: 1965

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Beskrivning: Jerker Sundström har närmare tjugo års erfarenhet av private equity och investeringsverksamhet, som partner i Accent Equity Partners. Dessförinnan hade Jerker under tio års tid flera olika positioner på Sjätte AP-fonden, Stena Line och SKF. Idag bedriver Jerker egen verksamhet, bland annat som rådgivare inom investeringsrelaterade frågor och ledarskap.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Fjäråskupan AB, styrelseledamot i Dedicap AB, styrelseledamot i SecuDimi AB, med flera.

 

Erik Bäckström

Född: 1988

Utbildning: Civilekonom från Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Beskrivning: Erik Bäckström har mer än 10 års erfarenhet av den finansiella sektorn, främst inom investeringsrådgivning och företagsledning. Erik har erfarenhet från Svenska Handelsbanken samt olika ledarroller inom Nordic Growth Market och Fisher Investments Europe. Idag är Erik vice VD för Coeli Wealth Management och Partner i Coeli Holding AB.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Riverelectric Invest AB, styrelseledamot i Promali Invest AB.

 

 

 

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Antalet aktier i bolaget är 709 150, fördelat på 500 000 preferensaktier P1 och 209 150 preferensaktier P2. Preferensaktier P1 berättigar till tio röster vardera och preferensaktier P2 berättigar till en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget är således 5 209 150.

 

RÄTT TILL UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upp­lysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat koncernbolag.

 

HANDLINGAR TILL STÄMMAN

Handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets hemsida, www.coelipe.se, samt hos bolaget på bolagets kontor med adress Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

________________________

Stockholm i januari 2021

Coeli Private Equity 2016 AB (publ)

Styrelsen

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity 2016 AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen har lämnats för offentliggörande den 20 januari 2021 klockan 14:15 CET.Dokument: Kallelse till extra bolagsstämma i Coeli Private Equity 2016 AB (publ)  

1162001  20.01.2021 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1162001&application_name=news&site_id=jotup