Media and Games Invest: Styrelsen har beslutat att sätta igång arbetet med att flytta bolagets registrerade säte till Luxemburg, att introducera B-aktier och att emittera aktieoptioner för ett incitamentsprogram för nyckelmedarbetare

Information
Retrieved on: 
måndag, januari 11, 2021 - 8:03pm
Stock Symbol: 
Geotags: Insiderinformation Artikel 17 MAR (EU) No 596/2014

Styrelsen har beslutat att sätta igång arbetet med att flytta bolagets registrerade säte till Luxemburg, att introducera B-aktier och att emittera aktieoptioner för ett incitamentsprogram för nyckelmedarbetare

Media and Games Invest Group ("MGI" eller "Bolaget", ISIN: MT0000580101; Kortnamn M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market och Scale Segment Frankfurt Stock Exchange) har idag beslutat att flytta bolagets säte till Luxemburg. Förändringen av bolagets hemvist förväntas göra MGI attraktivt för ytterligare investerare som inte får investera i Bolaget på grund av bolagets nuvarande hemvist. MGIs plan, som ett första steg, är att ändra bolagets nuvarande bolagsform från ett Public Limited Liability Company ("plc") till ett Societas Europaea ("SE"). Därefter påbörjas processen för att omlokalisera bolaget med målsättning att registrera bolaget i Luxemburg, idealiskt från och med den 1 januari 2022. Diskussioner med rådgivare på Malta och i Luxemburg om att flytta bolaget så snart som möjligt kommer att påbörjas inom kort. Det slutliga beslutet om att ändra bolagets säte kommer att fattas vid ett senare tillfälle av aktieägarna i MGI på en extra bolagsstämma, kallelse kommer.

 

Vidare, för att ytterligare optimera bolagets kapitalstruktur och för att skapa förutsättningar för tillväxt beslutade styrelse idag om att vid en extra bolagsstämma föreslå aktieägarna en introduktion av ett nytt aktieslag, B-aktier. Beslutet om införande av B-aktier kommer att fattas av aktieägarna i MGI på en extra bolagsstämma som kommer att hållas så snart som möjligt. B-aktierna som föreslås introduceras är ett nytt aktieslag med färre röster än nuvarande aktieslag. Syftet är att möjliggöra för bolaget att emittera B-aktier med lägre utspädning av röster för nuvarande aktieägare, likt andra bolag i sektorn. Nuvarande aktieslag kommer att bli A-aktier. De exakta villkoren för B-aktierna kommer slutligen att arbetas fram för att inkluderas i kallelsen till extra bolagsstämman. Nuvarande aktiers rättigheter kommer att skyddas och förändras inte negativt. Styrelsen avser att notera B-aktierna på Nasdaq First North Premier Growth Market när de emitteras första gången.

 

Vidare, att rekrytera topptalanger och att behålla nyckelmedarbetare blir viktigare och viktigare i en konkurrensutsatt arbetsmarknad. Därför har styrelsen beslutat att lansera ett nytt aktieoptionsprogram ("ESOP Program"), vilket möjliggör emission av upp till 15 miljoner nya MGI-aktier med teckningstid från tidigast maj 2024 och senast december 2030 via köpoptioner med teckningskurs 2,60 Euro per aktie.

 

Syftet med det aktiebaserade incitamentprogrammet är att motivera, behålla och rekrytera nyckelmedarbetare. Programmet riktar sig till ledningspersoner och nyckelmedarbetare i MGI och MGIs dotterbolag. Styrelsen kommer att fatta beslut om tilldelning baserat på förslag från ledningen. Programmet löper fram till 2030 med möjlighet att utnyttja optionerna tidigast 2024. Intjänandeperioden är minst fyra år för anställda medan aktieblock dock kan säljas tidigast två år efter att de har intjänats. Ett lägsta lösenpris på 2,60 Euro per MGI-aktie, i alla fall måste lösenpriset vara minst 20 procent över 5-dagars genomsnittlig stängningskurs för MGI-aktien på Nasdaq First North Premier Growth Market vid utfärdande av program till en medarbetare.

 

Det totala antalet aktier för programmet uppgår till 15 miljoner aktier. Optionerna, vars enda syfte är att uppfylla åtagandet i ESOP-programmet för MGIs medarbetare, kommer att utfärdas av Bodhivas GmbH, investmentbolaget som kontrolleras av Bolagets ordförande och Vd Remco Westermann. Villkor för det aktiebaserade incitamentsprogrammet ESOP kommer att inkludera vissa möjligheter till teckning och fönster för försäljning samt villkor för bra och dålig avslutning av anställning. För medarbetare som avslutar sin anställning kommer det att finnas möjlighet att betala optionsvinsten med aktier istället för kontanter. Värdet på programmet påverkas av MGIs aktiekurs från 2024 och framåt samt antalet emitterade optioner samt vilka medarbetare som har rätt att utnyttja optionerna i respektive teckningsfönstren. Det totala värdet för programmet är maximalt antal aktier (15 miljoner) gånger teckningskurs minus 2,60 Euro.

 

I en mer och mer konkurrensutsatt arbetsmarknad, andra spelbolag men också teknikbolag som Tesla och Apple söker aktivt medarbetare, kommer det här incitamentprogrammet att hjälpa MGI Group att behålla nyckelpersoner och att rekrytera nya talanger, vilket ytterligare stödjer bolagets tillväxt.

 

ANSVARIGA PARTER

Denna information är sådan information som Media and Games Invest Plc är skyldiga att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen 596/2014. Informationen i detta meddelande har offentliggjorts genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande vid datum och tid angivet av MGIs nyhetsdistributör EQS Newswire. Nedanstående kontaktpersoner kan kontaktas för ytterligare information. 

 

Detta är en översättning av den engelska originalformuleringen. Vid avvikelser gäller den engelska versionen som finns tillgänglig på bolagets hemsida mgi.group

 

För mer information, vänligen kontakta:

Sören Barz, Head of Investor Relations

Telefon: +49 170 376 9571

E-post: soeren.barz@mgi.group, info@mgi.group

Web: www.mgi.group

 

Jenny Rosberg, ROPA, IR contact Stockholm

Telefon +46707472741

E-post: Jenny.rosberg@ropa.se

 

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto, IR contact Frankfurt

Telefon: +49 69 9055 05 51

E-post: mgi@edicto.de

 

Om Media and Games Invest plc 

Media and Games Invest plc är ett snabbväxande och lönsamt bolag inom digitala spel med en starkt stödjande medieaffär och huvudsaklig operativ närvaro i EMEA samt Nordamerika. Bolaget kombinerar en organisk tillväxtstrategi med värdedrivande förvärv för att leverera en stark och hållbar vinsttillväxt. Sedan 2014 har MGI Group framgångsrikt förvärvat över 30 företag och tillgångar som har integrerats med plattformen genom användande av effektivitetshöjande teknologier som exempelvis molnet. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm och Scale segment på Frankfurtsbörsen.  

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB; info@fnca.se, +46-8-528 00 399. Bolagets aktie handlas med kortnamn M8G. 

Viktig information

Denna utgåva utgör inte ett erbjudande eller en uppmaning till något erbjudande att köpa eller teckna några värdepapper i MGI i någon jurisdiktion, varken från MGI eller från någon annan.

Denna utgåva utgör inte en del av ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som det hänvisas till här får inte säljas i USA utan registrering eller undantag från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas inom USA utan registrering eller ett tillämpligt undantag från eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i värdepapperslagen. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som det hänvisas till i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Informationen i denna version får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till Förenta staterna, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika. , Sydkorea, Schweiz eller i någon annan jurisdiktion där sådant tillkännagivande, offentliggörande eller distribution av informationen inte överensstämmer med tillämpliga lagar och förordningar eller där sådana åtgärder är föremål för lagliga begränsningar eller kräver ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt tillämplig EU-lagstiftning. Åtgärder som vidtas i strid med denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillämpliga säkerhetslagar och förordningar.

 

Framåtblickande uttalanden

Denna release innehåller framtidsinriktade uttalanden som återspeglar företagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för bolagets och koncernens framtida verksamhetsresultat, finansiella ställning, likviditet, resultat, framtidsutsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter och de marknader där företaget och koncernen verkar. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och kan identifieras med ord som "tro", "förvänta", "förutse", "tänka", "får", "planera", "uppskatta", "kommer" , "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske", eller i båda fallen deras negativa eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i denna utgåva bygger på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Även om företaget anser att de förväntningar som återspeglas i dessa framåtblickande uttalanden är rimliga, kan det inte ge några försäkringar om att de kommer att realiseras eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan det faktiska resultatet eller resultatet skilja sig väsentligt från de som anges i de framåtblickande uttalandena på grund av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda förhållanden och andra viktiga faktorer kan orsaka att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i denna utgåva av sådana framåtblickande uttalanden. Företaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtblickande uttalandena i den här utgåvan är fria från fel och läsare av denna utgåva bör inte lägga otillbörligt beroende av de framåtblickande uttalandena i denna utgåva. Informationen, åsikterna och framåtblickande uttalanden som uttryckligen eller underförstått finns här talar endast från dess datum och kan ändras utan föregående meddelande. Varken företaget eller någon annan åtar sig att granska, uppdatera, bekräfta eller att offentliggöra revideringar av framtidsutsikter för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår i förhållande till innehållet i denna utgåva, såvida det inte krävs enligt lag eller tillämpliga börsregler.

 

Information till distributörer

Endast i syfte att uppfylla kraven för produktstyrning i: (a) EU-direktiv 2014/65 / EU om marknader för finansiella instrument, med ändringar ("MiFID II"); b) Artiklarna 9 och 10 i kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593 som kompletterar MiFID II. och (c) lokala genomförandeåtgärder (tillsammans "MiFID II-kraven för produktstyrning"), och ansvarsfrihet för allt ansvar, oavsett om det uppstår i skadestånd, kontrakt eller på annat sätt, som någon "tillverkare" (för MiFID II-produktens ändamål) Krav på styrning) kan i övrigt ha med avseende på detta har aktierna i MGI varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att sådana aktier är: (i) kompatibla med en slutmarknad för privatpersoner och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och kvalificerade motparter, var och en enligt definitionen i MiFID II; och (ii) berättigad till distribution genom alla distributionskanaler som är tillåtna enligt MiFID II ("Target Market Assessment"). Trots målmarknadsbedömningen bör distributörerna notera att: priset på aktierna i MGI kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering; aktierna i MGI erbjuder ingen garanterad inkomst och inget kapitalskydd; och en investering i aktierna i MGI är endast kompatibel med investerare som inte behöver ett garanterat inkomst- eller kapitalskydd, som (antingen ensamma eller tillsammans med en lämplig finansiell eller annan rådgivare) kan utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investeringar och som har tillräckliga resurser för att kunna bära eventuella förluster som kan orsakas av detta. Bedömningen av målmarknaden påverkar inte kraven på avtalsenliga, lagliga eller reglerande försäljningsrestriktioner i förhållande till den riktade aktieemissionen.

 

För att undvika tvivel utgör bedömningen av målmarknaden inte: (a) en bedömning av lämplighet eller lämplighet för MiFID II; eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, eller köpa eller vidta någon annan åtgärd med avseende på aktierna i MGI.

 

Varje distributör är ansvarig för att göra sin egen målmarknadsbedömning av aktierna i MGI och fastställa lämpliga distributionskanaler.

 

 


1159911  11.01.2021 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1159911&application_name=news&site_id=jotup