Media and Games Invest placerar framgångsrikt seniora säkerställda obligationer om 80 miljoner EUR till en ränta om 3 mån Euribor plus 5,75%

Information
Retrieved on: 
fredag, november 13, 2020 - 5:02pm
Stock Symbol: 
Geotags: DETTA MEDDELANDE ÄR EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.

Offentliggörande av insiderinformation i enlighet med artikel 17 i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014

 

Media and Games Invest placerar framgångsrikt seniora säkerställda obligationer om 80 miljoner EUR till en ränta om 3 mån Euribor plus 5,75%

 

  • Framgångsrik placering av obligationer om 80 MEUR (ränta 3mE+5,75%)
  • Återbetalning av gamigo AG:s befintliga obligation om 50 MEUR (ränta 3mE+7,75%)
  • Räntesparande om 2,00% per år

 

Hamburg 13 November 2020 - Media and Games Invest plc ('MGI' eller 'Bolaget', ISIN: MT0000580101; Ticker: M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market och Scale Segment Frankfurt Stock Exchange) har framgångsrikt placerat seniora säkerställda obligationer om 80 miljoner EUR, genom ett bookbuilding-förfarande till kvalificerade investerare i Norden och Kontinentaleuropa. Placeringen genomfördes till en ränta om 3 mån Euribor plus 5,75 procent årligen med en löptid om fyra år.

Räntan är 2,00 procent lägre än räntan för gamigo AG:s befintliga obligation om 50 miljoner EUR (den 'Befintliga Obligationen'). En del av nettolikviden från obligationsemissionen kommer följaktligen att användas för att lösa in den befintliga obligationen (ISIN: SE0011614445) som förfaller till betalning i oktober 2022. Resterande del av emissionslikviden kommer att användas för allmänna ändamål inom koncernen (inklusive investeringar för organisk tillväxt, investeringar och förvärv).

Transaktionen mottogs väl bland investerare över hela Norden och Kontinentaleuropa och såväl befintliga som nya investerare deltog i placeringen. På grund av stark efterfrågan från investerare uppgick den investerade volymen till 80 miljoner EUR.

Underrättelse om inlösen av den Befintliga Obligationen förväntas att skickas till obligationsinnehavare, genom Nordic Trustees försorg, den 16 november 2020 men har idag offentliggjorts av gamigo AG. Den Befintliga Obligationen kommer att påkallas för inlösen i enlighet med villkoren till ett pris om 103,875 procent av det nominella värdet plus upplupen men obetald ränta och kommer att lösas in den 10 december 2020.

Leverans och betalning (settlement) av obligationsemissionen förväntas ske den 27 november 2020 och obligationerna kommer att emitteras till ett pris om 98.00 procent av det nominella beloppet. Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm och Frankfurt Stock Exchange Open Market med ISIN: SE0015194527

Underrättelse om villkorad förtida inlösen av den Befintliga Obligationen finns i det pressmeddelande som parallellt offentliggjorts av gamigo AG på följande länk: https://corporate.gamigo.com/en/investors/

Remco Westermann, CEO: 'Efter ett vi fått erkänt förtroende från våra obligationsinvesterare för vår strategi under de senaste två åren kom det naturligt att räntenivån behövde anpassas till vår starka operationella utveckling. Under de senaste veckorna har vi utvärderat flera alternativ till refinansiering, inklusive finansiering genom banklån. Obligationen ger oss mest flexibilitet i genomförandet av vår M&A-strategi. Jag är väldigt glad över att vi lyckats övertyga såväl nya investerare som befintliga obligationsinvesterare i gamigo om vårt arbete.'

Rådgivare

Pareto Securities har agerat Sole Bookrunner i obligationsemissionen. Baker McKenzie har agerat legal rådgivare till Bolaget och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har agerat legal rådgivare till Sole Bookrunner.

 

Ansvariga parter

Denna information är sådan information som Media and Games Invest plc är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av MGI's nyhetsdistributör EQS Newswire vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående personer kan också kontaktas för ytterligare information.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Remco Westermann

Styrelseordförande och VD

+49 40 411 885206

 

Sören Barz

Chef för Investor Relations

+49 170 376 9571

soeren.barz@mgi.group

info@mgi.group

www.mgi.group

 

 

Om Media and Games Invest plc

 

Media and Games Invest plc är ett digitalt spelföretag med huvudsaklig operativ närvaro i EMEA och Nordamerika. Företaget har en aktiv position i spel som stöds av affärsområdet media. MGI följer en strategi för att 'köpa, integrera, bygga och förbättra' genom organisk tillväxt och förvärv. MGI har framgångsrikt förvärvat över 30 företag och tillgångar under de senaste sex åren. Bolagets aktier är noterade i Scale segment på Frankfurtsbörsen samt Nasdaq First North Premier i Stockholm. Bolagets dotterbolag gamigo AG har en obligation noterad på Nasdaq Stockholm.

 

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB; info@fnca.se, +46-8-528 00 399.

 

Kontakt (Tyskland):

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop

Telefon: +49 69 9055 05 51

Email: MGI@edicto.de

 

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i MGI i någon jurisdiktion, varken från MGI eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ('Securities Act') och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som 'anser', 'förväntar', 'förutser', 'avser', 'uppskattar', 'kommer', 'kan', 'förutsätter', 'bör' 'skulle kunna' och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller tillämplig regler för handelsplatsen.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ('MiFID II'); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans 'Produktstyrningskraven i MiFID II') samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon 'tillverkare' (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ('Målmarknadsbedömningen'). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på MGI aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att MGI aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i MGI aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Nyemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende MGI aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende MGI aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

 

 


1148188  13.11.2020 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1148188&application_name=news&site_id=jotup