Media and Games Invest plc: offentliggör preliminära finansiella siffror för det tredje kvartalet 2020, ökar sin omsättning- och EBITDA-prognos för 2020 och utvärderar skuldfinansiering

Information
Retrieved on: 
torsdag, november 5, 2020 - 8:04am
Stock Symbol: 
Geotags: DETTA MEDDELANDE ÄR EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.

Offentliggörande av insiderinformation i enlighet med artikel 17 i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014

 

Media and Games Invest offentliggör preliminära finansiella siffror för det tredje kvartalet 2020, ökar sin omsättning- och EBITDA-prognos för 2020 och utvärderar skuldfinansiering

 

Media and Games Invest plc ('MGI' eller 'Bolaget', ISIN: MT0000580101; Ticker: M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market och Scale Segment Frankfurt Stock Exchange), offentliggör härmed Bolagets preliminära finansiella siffror för tredje kvartalet 2020. De preliminära finansiella siffrorna visar, efter ett bra första och andra kvartal 2020, en stark omsättnings- och EBITDA-tillväxt under tredje kvartalet 2020. Som en följd av de preliminära finansiella siffrorna offentliggör Bolaget en höjning av sin omsättning- och EBITDA-prognos för räkenskapsåret 2020. MGI utvärderar även möjligheterna till skuldfinansiering med avsikten att huvudsakligen använda likviden till att lösa in den utestående obligationen i dotterbolaget gamigo AG.

Preliminära finansiella siffror för det tredje kvartalet 2020

Baserat på preliminära siffror ökade omsättningen med 29 procent till 35,0 miljoner EUR under Q3 2020 (Q3 2019: 27,1 miljoner EUR) och justerad EBITDA1 ökade med 61 procent till 6,4 miljoner EUR (Q3 2019: 4,0 miljoner EUR). Den totala ökningen i omsättning och EBITDA grundas även på en ständigt ökande organisk tillväxt, vilken under året uppgick till 16 procent i spelportföljen.

 

Under den senaste tolvmånadersperioden (LTM) som avslutades den 30 september 2020 uppgick omsättningen och justerad EBITDA2 till 119,7 miljoner EUR respektive 24,8 miljoner EUR. Räntebärande nettoskuld3, justerad för nettolikviden från kapitalanskaffningen om 300 miljoner SEK som genomfördes den 6 oktober 2020, uppgick till 49,3 miljoner EUR, vilket resulterar i en nettoskuldssättningsgrad4 om 2,0 per den 30 september 2020. 

 

Miljoner EUR

Q3 2020

Q3 2019

Jan - Sep 2020

Jan - Sep 2019

Q3 2020 LTM

FY 2019

 

Nettoomsättning

35,0

27,1

91,5

55,7

119,7

83,9

 

Årlig
omsättningstillväxt

29%

-

64%

-

-

157%

 

EBITDA

5,9

3,9

17,5

11,5

21,6

15,5

 

EBITDA-marginal

17%

14%

19%

21%

18%

19%

 

Justerad EBITDA

6,4

4,0

19,0

12,3

24,8

18,1

 

Justerad EBITDA- marginal

18%

15%

21%

22%

 

21%

22%

               

 

 

 

Justerad prognos för räkenskapsåret 2020

Baserat på de preliminära oreviderade resultaten under Q3 2020 och de förbättrade förväntningarna för fjärde kvartalet 2020 höjer MGI sin omsättnings- och EBITDA-prognos för andra gången under 2020. MGI förväntar sig en omsättning i intervallet 125-135 miljoner EUR och ett EBITDA resultat i intervallet 23-26 miljoner EUR för räkenskapsåret 2020.

 

Potentiell skulfinansiering

Mot bakgrund av den positiva operativa och ekonomiska utvecklingen i Bolaget utvärderar MGI nu ytterligare skuldfinansieringsalternativ där sådan finansiering huvudsakligen är avsedd att användas för att refinansiera den befintliga obligationen om 50 miljoner EUR i Bolagets dotterbolag gamigo AG samt för allmänna bolagsändamål inom koncernen (inklusive investeringar för organisk tillväxt, investeringar och förvärv). MGI har gett Pareto Securities uppdrag att undersöka och utvärdera marknadsförhållandena för att genomföra en skuldkapitalanskaffning.

 

 

Not (1) EBITDA: Resultat före räntor, skatter, avskrivningar och nedskrivningar.

Not (2) Justerad EBITDA: EBITDA exklusive engångskostnader

Not (3) Räntebärande nettoskuld: Räntebärande finansiell skuldsättning exklusive aktieägarlån minus likvida medel

Not (4) Skuldsättningsgrad: Räntebärande nettoskuld dividerad med Justerad EBITDA för de senaste 12 månaderna exklusive aktieägarlån

 

Ansvariga parter

Denna information är sådan information som Media and Games Invest plc är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av MGI's nyhetsdistributör EQS Newswire vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående personer kan också kontaktas för ytterligare information.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Remco Westermann

Styrelseordförande och VD

+49 40 411 885206

 

Sören Barz

Chef för Investor Relations

+49 170 376 9571

soeren.barz@mgi.group

info@mgi.group

www.mgi.group

 

 

Om Media and Games Invest plc

 

Media and Games Invest plc är ett digitalt spelföretag med huvudsaklig operativ närvaro i EMEA och Nordamerika. Företaget har en aktiv position i spel som stöds av affärsområdet media. MGI följer en strategi för att 'köpa, integrera, bygga och förbättra' genom organisk tillväxt och förvärv. MGI har framgångsrikt förvärvat över 30 företag och tillgångar under de senaste sex åren. Bolagets aktier är noterade i Scale segment på Frankfurtsbörsen samt Nasdaq First North Premier i Stockholm. Bolagets dotterbolag gamigo AG har en obligation noterad på Nasdaq Stockholm.

 

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB;  info@fnca.se, +46-8-528 00 399.

 

Kontakt (Tyskland):

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop

Telefon: +49 69 9055 05 51

Email: MGI@edicto.de

 

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i MGI i någon jurisdiktion, varken från MGI eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ('Securities Act') och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som 'anser', 'förväntar', 'förutser', 'avser', 'uppskattar', 'kommer', 'kan', 'förutsätter', 'bör' 'skulle kunna' och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller tillämplig regler för handelsplatsen.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ('MiFID II'); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans 'Produktstyrningskraven i MiFID II') samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon 'tillverkare' (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ('Målmarknadsbedömningen'). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på MGI aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att MGI aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i MGI aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Nyemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende MGI aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende MGI aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

 

 Dokument: Puiblication of insider information - 20201105 (sw)

1145676  05.11.2020 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1145676&application_name=news&site_id=jotup