Kommuniké från årsstämma i Coeli Private Equity AB (publ)

Information
Retrieved on: 
torsdag, oktober 29, 2020 - 5:03pm
Stock Symbol: 
Geotags: Pressmeddelande

Stockholm 2020-10-29

 

Kommuniké från årsstämma i Coeli Private Equity AB (publ)

Aktieägarna i Coeli Private Equity AB (publ) höll årsstämma den 29 oktober 2020 i Stockholm och beslutade om bl.a. följande:

 

Årsredovisning

Årsredovisning och revisionsberättelse framlades och resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2019-07-01 - 2020-06-30 fastställdes. Det beslutades att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag, innebärande bland annat att utdelning ska ske till innehavare av stamaktier med 7 kronor per aktie, totalt cirka 53 MSEK. Beslutades att avstämningsdag för beslutad utdelning ska vara måndagen den 2 november 2020.

 

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja verkställande direktören och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019-07-01-2020-06-30.

 

Arvoden

Beslutades att arvode till styrelsen ska kunna utgå till ledamöter som inte är anställda av ett bolag inom Coelikoncernen med upp till 150 000 SEK till styrelsens ordförande och med upp till 100 000 SEK till övriga ledamöter.

 

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

 

Styrelse

Mikael Larsson, Johan Winnerblad och Henrik Arfvidsson omvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Samtliga valdes för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Johan Winnerblad omvaldes till styrelsens ordförande.

 

Revisor

Stämman beslutade att intill tiden för utgången av nästa årsstämma som revisor omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman fattade beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt framlagt förslag som återfinns i kallelsen till stämman.

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier

Beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna stamaktier aktier enligt framlagt förslag som återfinns i kallelsen till stämman. Syftet med bemyndigande avseende förvärv av egna aktier är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur för att därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Förvärv ska i övrigt ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av NGM Equitys börsregler och andra tillämpliga regelverk. Fullständiga villkor återfinns i protokollet från årsstämman som är publicerat på bolagets webbplats.

 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta

 

Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen har lämnats för offentliggörande den 29 oktober 2020 klockan 17:05 CET.Dokument: Kommuniké från årsstämma i Coeli Private Equity AB (publ)

1144106  29.10.2020 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1144106&application_name=news&site_id=jotup